Vett och etikett för hundägare
Do´s and don´ts for dog owners

En Kär familjemedlem
De flesta hundar är en kär familjemedlem. Det finns givetvis undantag, men för de flesta hundägare är hunden det snällaste som finns bland djur. Trots detta finns det människor som är rädda av olika anledningar. Och då hjälper det inte att som hundägare säga "-men min hund är inte farlig". Du måste respektera rädslan. Glöm inte att den personen kan vara allergisk.

A dear family member.
Most dogs are a dear family member. There are of course exceptions, but for most dog owners dog is the nicest thing that exists among animals. Despite this, there are people who are scared for different reasons. And it does not help that dog owners say "-but my dog ​​is not dangerous." You have to respect fear. Do not forget that the person may be allergic


Bortbjuden eller till arbetet
Det gäller samma etikettsregler för djur som för människor. Man kan inte bara ta med sig sin hund utan att fråga. Men det allra bästa är att säga nej tack, vi saknar hundvakt. Då kan värdparet svara, "-ta med hunden, det går bra" eller "-vad tråkigt, vi har en allergisk gäst med".
På arbetet kan man fråga arbetskamraterna. Men ta inte för givet att alla uppskattar din hund.

Invited out or to work
for the same etiquette for animals to humans. You can not just take their dog without asking. But the best is to say no thank you, we miss pet sitter. Then the hosts respond, "-take the dog, it goes well" or "-what boring, we have an allergic guest with". At work you can ask your teammates. But do not assume that everyone appreciates your dog.

Barn och folk som vill klappa
Barn älskar klappa hundar, och kanske tror många att alla hundar gillar barn. Det kan ingen garantera. Lär barnen fråga hundföraren först. En bunden hund skall inte klappas av vare sig vuxen eller barn. Ingen vet hur och när hunden känner sig trängd. Hunden kan också befinna sig under lydnad (träning) och övningen består i att sitta och vänta. Då förstör man denna övning.

Children and people who want to clap clap
Children love dogs, and perhaps many believe that all dogs like children. There can be no guarantee. Teach your children respect handler first. A bound dog should not be stroked by either the adult or child. No one knows how and when the dog feels cornered. The dog may also be under obedience (training) and the exercise is to sit and wait. Then destroy it this exercise.


Ta med till övriga platser
Man får inte ta med hund till livsmedelslokaler, allmänna badplatser och lekplatser. Det kan även finnas restriktioner på kyrkogårdar och andra offentliga platser som lekplatser, torg mm.

Bring to other sites
You are not allowed to bring dogs to the food premises, public swimming areas and playgrounds. There may also be restrictions on cemeteries and other public places such as playgrounds, squares etc.


Lös hund
Tider för lös hund finns noga reglerat. Jaktlagen och jaktförordningen finns också en del som berör hundar. Bl.a nämns där att hund under tiden 1 mars till 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Detta innebär inte automatiskt att hunden inte får vara okopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. I vissa områden råder alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud. Koppeltvång gäller alltid i naturreservat (oavsett hur bra lydnad Du har på Din hund).

Solve dog
Times for unleashed dogs are carefully regulated. Hunting Act and Hunting Act also contains a section dealing with dogs. Among others mentioned there that the dog during the period March to 0 August will be kept under such supervision to prevent it from running loose in the land where there are wild. This does not automatically mean that the dog may not be uncoupled, it must be under such obedience as if it were connected. In some areas there is always
leash compulsion and in some places a total dog ban. leash compulsion always apply in nature reserves (no matter how good obedience you have on your dog).

Motionsspåret
När man är ute med sin hund, vissa kommuner har koppeltvång i motionsspår, skall man tänka på att andra människor är inte vana vid att avgöra om en lös mötande hund är glad eller arg. Håll in hunden vid möten.

Exercise track
when you are out with their dog, some municipalities have leash compulsion in jogging tracks, one should keep in mind that other people are not used to determine whether a loose oncoming dog is happy or angry. Hold the dog at meetings

Städa efter dig
Alltför många hundägare "glömmer" hundpåsen. Ta alltid upp efter hunden när den uträttat sina behov. Hundbajs är inte kul att få hem på skorna.

Clean up after yourself
Too many dog ​​owners "forget" dog bag. Always up after the dog when it has done its needs. Dog poop is not fun to get home on the shoes.


© Er Man AB/Mats Danielsson
www.etikettdoktorn.se  Källan skall anges.